1.นโยบายการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
 • สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า  เกิดการชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ :

 • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
 • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
 • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
 • กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

2.นโยบายการคืนสินค้า (กรณีเช่าสินค้า)

2.1. ผู้เช่ารับรองว่า ในระหว่างที่ผู้เช่ารับสินค้าที่เช่าไป ถ้าสินค้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ  เกิดการชำรุดเสียหายหรือสูญหายด้วยประการใดๆ และไม่คำนึงว่าจะเป็นความผิดของผู้เช่าหรือไม่ ผู้เช่ายอมรับใช้ให้แก่ผู้ให้เช่าตามราคาที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น แม้ความเสียหายใด ๆ พึงทำให้เกิดแก่บุคคลภายนอก ผู้เช่าก็รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้ผู้เดียวไม่เกี่ยวกับผู้ให้เช่า

 

2.2. ผู้เช่ายอมให้สัญญาว่าจะไม่นำสินค้าหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เช่าไปให้คนอื่นเช่าช่วง หรือให้ผู้อื่นยืม หรือนำไปด้วยประการใดๆ เป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร

 

2.3. ผู้เช่าได้วางเงินมัดจำ จำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มอบให้ผู้เช่ายึดถือไว้เพื่อเป็นการประกันสินค้า

 

2.4. ถ้าผู้ให้เช่าต้องการสินค้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ให้เช่าคืนเมื่อใด ผู้เช่าต้องรีบนำสินค้า ส่งคืนพร้อมด้วยเครื่องอุปกรณ์ตามสภาพเดิม ซึ่งไม่มีชำรุดเสียหายใดๆ ทันที เมื่อผู้ให้เช่าได้รับสินค้าและเครื่องอุปกรณ์ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหายอย่างใดแล้ว ต้องคืนทรัพย์ที่วางประกันให้ผู้เช่าไป

 

2.5. ถ้าผู้เช่าทำผิดสัญญานี้แต่ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี หรือทำผิดระเบียบข้อบังคับการเช่า  ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าริบทรัพย์ตามที่วางประกันตามข้อ 4 นั้นเสีย และต้องใช้ค่าเสียหายอีกส่วนหนึ่งอีกด้วย

 

2.6. ข้าพเจ้าผู้เช่าและผู้ให้เช่า ได้ทราบข้อความตามหนังสือสัญญาแล้ว เพื่อเป็นหลักฐาน และได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญเรียบร้อยแล้ว

3. วิธีการส่งคืนสินค้า

หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน  กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า หากท่านต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่

กรุณากรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้าออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ ได้ที่ www.rachata-inter-mkt.com

หมายเหตุ : สิ่งที่ต้องใช้ในการขอคืน/เปลี่ยนสินค้า

 1. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืน
 2. กล่องบรรจุสินค้า
 3. ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารซื้อขาย
 4. แบบฟอร์มขอคืน/เปลี่ยน สินค้า (ดาวน์โหลดจากเว็ปไซด์บริษัท)

4. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-915-8601-2 คุณนวรัตน์ Line ID. apshill / E-mail. account@rachata-inter-mkt.com

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะรับผิดชอบและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

6. การเปลี่ยนสินค้าใหม่

ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า

หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่  แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย

7. นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)​

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า